Stanovy Spolku rodičů, dětí a přátel školy při ZŠ Dobrá Voda u Č. B., z.s.

 Článek I

Základní ustanovení 

 1. Spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Dobrá Voda u Č. B., z.s. (dále jen „Spolek“) je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců žáků ZŠ Dobrá Voda u Č. B. a dalších fyzických i právnických osob (dále jen „rodiče“) ve smyslu § 214 – 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kteří se zajímají o výchovu, vzdělání a všestranný rozvoj dětí.
 2. Spolek hájí práva a zájmy dětí.
 3. Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní správy i samosprávy a jiných organizacích, včetně náboženských.
 4. Spolek je právnickou osobou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Článek II
Název

Spolek rodičů, dětí a přátel školy při ZŠ Dobrá Voda u Č. B., z.s., zkratka SRDPŠ Dobrá Voda u Č. B., z.s.

Článek III
Sídlo

 Na Vyhlídce 2209/6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

Článek IV
Hlavní činnosti spolku

 1. Podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí ZŠ Dobrá Voda u Č. B.
 2. Zabezpečení zdravého, bezpečného a podnětného prostředí pro děti ZŠ Dobrá Voda u Č. B.
 3. Podpora mimovýukových aktivit v souladu se vzdělávacím programem ZŠ Dobrá Voda u Č. B. a mimoškolní činnosti ve volném čase, což zahrnuje organizování kulturních, sportovních a společenských akcí pro děti a pro rodiče.
 4. Finanční podpora aktivit školy (soutěže, škola v přírodě, výlety, apod.).
 5. Pomoc při zajištění materiálního vybavení školy, učeben, pomůcek, finanční, materiálová, manuální pomoc v rámci možností SRDPŠ.
 6. Projektové aktivity a případná spolupráce s dalšími subjekty zainteresovanými na těchto činnostech.
 7. Zlepšení spolupráce a vzájemné komunikace mezi rodiči, učiteli, radou třídních důvěrníků, zřizovatelem školy a případně s dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělávání, materiálního zázemí a prezentaci ZŠ Dobrá Voda u Č. B.

Článek V
Orgány spolku

 1. Výkonným orgánem Spolku je předseda, který je oprávněn jednat jménem Spolku ve všech záležitostech Spolku v souladu s platnými právními předpisy.
 2. Statutárním orgánem Spolku je výbor, který má minimálně tři a maximálně pět členů. Členy výboru volí rada třídních důvěrníků, funkční období výboru je jednoleté. V čele výboru stojí předseda volený každoročně radou třídních důvěrníků.
 3. Rada třídních důvěrníků každoročně volí hospodáře a kontrolora.
 4. Rada schvaluje návrh změny výše členského rodičovského příspěvku na školní rok, vyjadřuje se k plánu činnosti výboru a k zprávám o činnosti Spolku, ke změně stanov, k personálnímu složení výboru, podává podněty či návrhy na změny fungování Spolku.


Článek VI
Členství ve spolku

 1. Členem SRPDŠ mohou být zákonní zástupci žáků ZŠ Dobrá Voda u Č. B. a další fyzické osoby, které chtějí podpořit naplňování cílů SRPDŠ a jsou starší 18 let.
 2. Členství vzniká zaplacením členského příspěvku a je platné vždy pro příslušný školní rok. V případě, že mají rodiče ve škole více dětí, platí pouze jeden členský příspěvek. Příspěvek je vybírán osobou, kterou pro daný rok pověří rada třídních důvěrníků.
 3. Výši členského příspěvku schvaluje rada třídních důvěrníků na své první schůzi pro daný školní rok, avšak je možno přispět i vyšší částkou.
 4. Členství v SRDPŠ je založeno na principu dobrovolnosti.
 5. Rodiče budoucích prvňáků budou s fungováním SRPDŠ na naší škole seznámeni jedním ze stávajících třídních důvěrníků na informační schůzce svolávané školou. Rodiče budoucích prvňáků si na této schůzce vyberou svého prozatímního třídního důvěrníka. Třídní důvěrník bude odsouhlasen na první třídní schůzce v novém školním roce.
 6. Členství zaniká písemným oznámením člena o vystoupení nebo jeho vyloučením dle §§ 239 a 240 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nebo nezaplacením členského příspěvku.
 7. Výbor je složen výhradně z členů Spolku, členství ve výboru je neplacené. Výbor projednává a zajišťuje realizaci plánu činnosti Spolku, změny stanov, předkládá členské schůzi roční zprávu o činnosti a hospodaření, navrhuje členské schůzi výši ročního příspěvku ke schválení. Výbor zasedá dle potřeby a na jednání může přizvat zástupce ZŠ Dobrá Voda u Č. B.
 8. Rada spolku volí předsedu a dle potřeby příp. další funkcionáře (např. kontrolní komisi). Předseda je oprávněn jednat jménem Spolku ve všech záležitostech Spolku a v souladu s platnými právními předpisy. O svých veškerých právních jednáních je předseda a místopředseda povinen bez zbytečného odkladu informovat výbor.

Článek VII
Rada třídních důvěrníků

 1.  Radu třídních důvěrníků svolává k zasedání výbor Spolku nejméně jedenkrát do roka.
 2. Členská Rada třídních důvěrníků je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů Rady.

Článek VIII
Práva a povinnosti členů

 1.  Členství zavazuje každého člena k placení ročních členských příspěvků.
 2. Člen je povinen dodržovat stanovy Spolku.
 3. Člen má právo na požádání nahlédnout do přehledu příjmů a výdajů Spolku.
 4. Člen má právo volit a být volen do výboru Spolku.
 5. Člen má právo se aktivně podílet na činnosti Spolku.

Článek IX
Zásady hospodaření

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými formou:
  • členských příspěvků členů Spolku
  • dobrovolných darů členů Spolku
  • darů sponzorů
  • dotací od obce
  • výnosů z akcí pořádaných Spolkem nebo ve prospěch Spolku
  • dotací a grantů podaných Spolkem
  • příspěvků z veřejných rozpočtů
 2. Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně Spolku a na jediném účtu u zvoleného peněžního ústavu.
 3. Výdaje jsou určeny na materiální a finanční pomoc ZŠ Dobrá Voda u Č. B. a jejím žákům.
 4. Se svým majetkem hospodaří Spolek samostatně, dle zákonných předpisů a vlastního rozpočtu.
 5. Právo disponovat s finančními mají pouze předseda a hospodář, a to každý samostatně. O svých veškerých právních jednáních je předseda a místopředseda povinen bez zbytečného odkladu informovat výbor.
 6. Výbor předkládá zprávu o činnosti a hospodaření Spolku min. 1x ročně členské schůzi.
 7. Kontrola hospodaření je prováděna kontrolorem min. 1x ročně, je-li tato funkce ustanovena. O výsledku kontrolor informuje výbor Spolku a jeho zpráva je součástí zprávy o činnosti a hospodaření pro Radu třídních důvěrníků.

Článek X

Komunikace v rámci SRPDŠ

 1. Každá třída ZŠ volí svého zástupce, ten se účastní jednání rady třídních důvěrníků.
 2. Jednání rady třídních důvěrníků se koná alespoň 2x ročně, vždy před schůzkami rodičů. Předseda Spolku může svolat schůzku kdykoli v průběhu školního roku.
 3. V případě neúčasti na radě třídních důvěrníků si třídní důvěrník může zajistit náhradníka, jeho jméno předem oznámí předsedovi SRPDŠ.
 4. Jednání rady třídních důvěrníků se může zúčastnit každý člen. Předseda může na jednání pozvat ředitele školy, případně zástupce učitelů nebo žáků.
 5. O mimořádnou schůzku rady třídních důvěrníků mohou požádat také důvěrníci tříd na základě žádosti rodičů.
 6. S dotazy či náměty týkajícími se činnosti sdružení se každý rodič může obracet na důvěrníka ze třídy svého dítěte. Důvěrník je povinen se tímto podnětem zabývat.
 7. Pokud není v silách důvěrníka dotaz rodičům zodpovědět, obrací se na předsedu sdružení.
 8. Návrhy na čerpání finančních prostředků předkládají třídní důvěrníci po (písemné) žádosti či návrhu rodičů, žáků, učitelů příp. vedení školy.
 9. Seznam třídních důvěrníků i s kontakty je zveřejněn na webových stránkách školy.

Článek XI

Realizace poskytování finančních prostředků SRPDŠ

 1. Návrhy na poskytnutí příspěvku může podat zástupce školy, rodič či zástupci žákovského parlamentu.
 2. Veškeré návrhy budou projednány na schůzce Rady třídních důvěrníků. Všechny podněty budou shromážděny alespoň 7 dní před schůzkou rady třídních důvěrníků Každý z rodičů bude mít možnost seznámit se s návrhy na čerpání peněz prostřednictvím svého třídního důvěrníka tak, aby se k nim mohl v případě potřeby vyjádřit ještě před jednáním rady třídních důvěrníků.
 3. Rada třídních důvěrníků každoročně schvaluje celkovou výši poskytovaných příspěvků a procentuální limit, o který mohou být jednotlivé položky maximálně navýšeny.

Článek XII
Zánik spolku

 1. O zrušení Spolku, příp. o jeho fúzi s jiným spolkem, rozhoduje Rada třídních důvěrníků.
 2. V případě zániku Spolku provede zvolený likvidátor likvidaci Spolku. Likvidační zůstatek je likvidátorem nabídnut spolku s účelem obdobným. Není-li to možné, nabídne likvidátor likvidační zůstatek obci Dobrá Voda u Českých Budějovic.

Článek XIII
Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy a orgány Spolku.
 2. Stanovy nabývají platnosti dnem schválení Radou třídních důvěrníků.  
 3. Tyto stanovy nabývají účinnosti datem zápisu u příslušného rejstříkového soudu příp. datem registrace u MV ČR (dle toho, co nastane dříve).
 4. Stanovy ve výše uvedeném znění jsou uloženy v sídle Spolku.

Schváleno v Dobré Vodě u Českých Budějovic dne 1. 10. 2017